Yang Jiechang, No-Shadow Kick

Yang Jiechang, No-Shadow Kick
Beijing/Hong Kong/ Bangkok/ Shanghai 2008